برند سیدونا

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﯿﻢ آرا ﻗﺸﻢ ﭘﺲ از ٢٥ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل 1397 ﺑﻨﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ روز دﻧﯿﺎ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن،اﺷﺘﯿﺎق ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ، اﻧﺮژی و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.در ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻄﺮی در ﺧﻮر ﺷﺄن ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪوﻧﺎ در ٠٤ راﯾﺤﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻮﺗﯽ ١٣٩٩و ١٤٠٠ﺳﯿﺪوﻧﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺪوﻧﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺪوﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ از راﯾﺤﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣﺎﻻ اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺖ.

عطر سان

عطر زنانه سان

SUN

 For women | 100 ml | Eau de parfum

این ﻣﺤﺼﻮل راﯾﺤﻪاي ﮔﺮم داﺷﺘﻪ و در دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ و واﻧﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﺪه اي اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﻬﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺪرن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮر و ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﺷﺮوﻋﯽ از اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻧﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي از آب ﯾﺎس، زﻧﺠﺒﯿﻞ آﺗﺸﯿﻦ ، ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ واﻧﯿﻞ ﻧﻤﮑﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ، ﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ را ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ، ﭼﻮب ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﻋﻨﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

عطر مون
عطر مون سیدونا

عطر زنانه مون

MOON

 For women | 100 ml | Eau de parfum

از رایحه یاس بنفش و لیموترش جان گرفته اند « مون » عطر مون از برند سیدونا در گروه عطرهاي میوهاي و گلفام قرار میگیرد. نتهاي اولیه
تا ما را به اولین روزهاي بهاري ببرند. در نتهاي میانی هم انگار به تابستان نزدیک میشویم؛ آنجا که گلها کامل نمایان میشوند و عطرها با شدت
و غلظت زیادي ما را احاطه میکنند. رایحه گل ویستریا با شکوفایی کاملش در نتهاي میانی میدرخشد و به واسطه رایحه هلو و گل صدتومانی
قرمز جذابیت بیشتري میگیرد. رایحه سدر سفید لبنانی، مشک و کهربا نیز مثل پوششی مخملین در نتهاي پایه جا گرفته اند.

عطر سیلور
عطر سیلور پلنت سیدونا

عطر مردانه سیلور پلنت

SILVER PLANET

 For Men| 100 ml | Eau de parfum

این عطر عطریست کاملا جنگلی و چوبی با رایحه اي
بسیار ماندگار و حس دلنشین قدم زدن در جنگل ها
را براي شما به ارمغان می آورد .

عطر سیلور سیدونا

عطر مردانه سیلور

SILVER

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

سیلور عطري مردانه از برند سیدونا که با رایحه اي نسبتا شیرین و ملایم و خط بویی وانیلی و بسیار دل انگیز و ماندگاري بسیار خوب توانسته است یکی
از بهترین هاي برند سیدونا باشد. سیلور عطري پودري و تازه که ساختاري کلاسیک از سرخس گرم با وانیل، بادام خامه اي، و چوب صندل را ساخته است.
عطري قوي و پر شور و نشاط که خود را به ضرورت تبدیل کرده است .

عطر گلد
عطر مردانه گلد برند سیدونا

عطر مردانه گلد

GOLD

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

با بوییدن این عطر در ابتدا احساسی عجیب و قابل تأملی در انسان بوجود می آید، در ادامه رایحه بسیار ملایم و دوست داشتنی وانیل و همچنین نوت
دلچسب دارچین همه و همه در اندازه هاي کاملا مدیریت شده و کاملا دلخواه انسان طراحی شده است. اما اوج داستان در ادامه خط بوي این عطر
به آنجا م یرسد که رایحه عمیق توتون و بخور با رایحه اولیه وانیل ترکیبی اعجاب انگیز و در خور تحسین را به همگان ثابت میکند.
این عطر بسیار دل انگیز و کاملا مردانه با ماندگاري بسیار طولانی و پخش بوي بالا، همه معادلات را براي طرفداران دیگر برندها بر هم زده است.

عطر گلد پلنت

عطر مردانه گلد پلنت

GOLD PLANET

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

این ﻣﺤﺼﻮل راﯾﺤﻪاي ﮔﺮم داﺷﺘﻪ و در دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ و واﻧﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اﯾﺪه اي اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﻬﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺪرن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮر و ﮔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﯾﺤﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮدار ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﺷﺮوﻋﯽ از اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻧﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي از آب ﯾﺎس، زﻧﺠﺒﯿﻞ آﺗﺸﯿﻦ ، ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ واﻧﯿﻞ ﻧﻤﮑﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ، ﻧﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ را ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ، ﭼﻮب ﮐﺸﻤﯿﺮ و ﻋﻨﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

GOLD PLANET Men | گلد پلنت سیدونا
عطر سولیل
عطر سولیل برند سیدونا

عطر زنانه سولیل

SOLEIL

 For women | 100 ml | Eau de parfum

ﻋﻄﺮ ﺳﻮﻟﯿﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ادو ﭘﺮﻓﯿﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻄﺮﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﯿﺪوﻧﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ، ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ و ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه دارد و ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲ و ﺑﯿﻨﻘﺺ ﺑﻪ دارﻧﺪﻫﺎش ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ

عطر لونا
عطر لونا . برند سیدونا LUNA

عطر زنانه لونا

LUNA

 For women | 100 ml | Eau de parfum

اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﮔﻠﯽ و ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﻮي ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﺮﻣﺶ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑ ﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺮ ﻟﻮﻧﺎ را روي ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﻧﺒﻀﺘﺎن اﺳﭙﺮي ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮي ﺗﻤﺸﮏ، ﻟﯿﻤﻮ و ﺷﮑﻮﻓﻪي ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣ ﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎي ﻧﺖ ﻫﺎي آﻏﺎزي را ﻣ ﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﺖ ﻫﺎ از ﮔﻞ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ، ﮔﺎردﻧﯿﺎ و ﺷﮑﻮﻓﻪي ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ هاﻧﺪ و ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در اداﻣﻪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻧﺖﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﯾﻦ ﻧ ﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﮔﯿﺎه ﺟﺎدوﯾﯽ ﭘﺎﺗﭽﻮﻟﯽ، ﻋﺴﻞ و ﻋﻨﺒﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ هاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧ ﺖﻫﺎي ﮔﺮم، ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪ، اﻧﺮژي و ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

عطر استار
عطر استار برند سیدونا STAR

عطر مردانه استار

STAR

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻋﻄﺮ راﯾﺤﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﻣﻌﺘﺪل آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در دﺳﺘﻪ ﻋﻄﺮ ﻫﺎي ﻣﻌﻄﺮ ﻓﻮژه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻧﺞ ، اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ، ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮ، آﻧﺎﻧﺎس ، رز ، ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ، ﺧﺰه درﺧﺖ ﺑﻠﻮط ، ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ ، ﺳﯿﺐ ﺳﺮخ ، ﺧﺸﮑﺒﺎر ، داﻧﻪ ﺗﻮﻧﮑﺎ ، ﭼﻮب ﺻﻨﺪل ﺳﻔﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.

عطر استار بلک
STAR BLACK استار بلک برند سیدونا

عطر مردانه استار بلک

STAR BLACK

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

ﺑﻮي ﻫﺮ ﭼﯿﺰ، ﻣ ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨ ﺶﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻤﻮد آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از داﻧﺴﺘ ﻪﻫﺎي ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮ هي ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﻣﺎن وارد             ﻣﯽﺷﻮد؛. ﺑﻮي اﯾﻦ ﻋﻄﺮ، ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﭙﺮي، راﯾﺤ ﻪ ي ﻧﺎرﻧﺞ، اﻧﮕﻮر ﺳﯿﺎه، آﻧﺎﻧﺎس و ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درﻣﯽآورد. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻧﺮژي زﯾﺎدي را ﺑﺮاي آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ ﯽآورد. در اداﻣﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎه ﺟﺎدوﯾﯽ ﭘﺎﺗﭽﻮﻟﯽ، ﮔﻞ رز و ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺳ ﻪﮔﺎﻧﻪ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮔﺮﻣﺎي ﻫﻢزﻣﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﮐ ﻢﮐﻢ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻧ ﻪﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧ ﺖﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧ ﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﮏ، او كﻣﻮس، ﻋﻨﺒﺮ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ واﻧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

عطر استار
عطر استار برند سیدونا

عطر زنانه استار

STAR

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

ﺳﺘﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ادﮐﻠﻦ زﻧﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ از ﯾﮏ ﻋﻄﺮ ﺷﯿﮏ و ﺟﺬاب ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دارد.
اﺳﺘﺎر زن ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻐﺎزه داران ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺎر زن ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﯿﮏ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎي آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺨﺶ ﺑﻮي ﺑﺎﻻي آن ﻧﻈﺮات ﺗﻤﺎم زﻧﺎن ﺷﯿﮏ ﭘﻮش را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

عطر استار وایت
عطر زنانه استار وایت STAR WHITE

عطر زنانه استار وایت

STAR WHITE

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

عطر استار وایت ترکیب گلی شرقی دارد. ن تهاي اصل یاش شامل ن تهاي میو هاي فراوانی همچون یوزو، لیمو ترش و میو هها ي آبدار است.
ترکیب اصلی شامل بهار نارنج، جوشانده گل یاس و لاله مردابی است، اما ن تهاي پایه ن تهاي شرقی توأم با نعناع هندي سفید، سدر، چوب
صندل و وانی لاند.

عطر تیتان
عطر مردانه تیتان TITAN parfum

عطر مردانه تیتان

TITAN

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

نت غالب تیتان ، زنجبیل و فلفل است، که در ترکیب با نت هاي خنک و مردانه اي مثل ریحان و مریم گلی و با پایه ي امبر و نعناء هندي، عطري
چوبی، تند و خنک را پدید آورده است محصول کار این عطر ، چهارفصل است اما به خاطر رایحه ي معطر و چوبی که دارد بیش از همه مناسب
استفاده ي آقایان در فصل بهار می باشد.

عطر تیتان نایت
عطر تیتان نایت TITAN NIGHT برند سیدونا

عطر مردانه تیتان نایت

TITAN NIGHT

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

عطریست که جلوههاي اشرافی ناب و پیچیدگی هاي ظریف و واضح را در یک محصول ادو پرفیوم نیرومند و سخاوتمند گرداگرد هم جمع میکند.
این عطر که میان تلخی و شیرینی نوسان میکند،سرشت کهربایی و چوبی اش را با ردي عمیقا پیچیده همراه میسازد؛ ردي که سویه هاي هوس انگیز
و ظریف زنبق را با سویه هاي مشکفام و میوهاي برگرفته از گل ختی اکوادوري آمیخته میکند.

عطر تیتان بلو
عطر سیدونا مدل TITAN BLUE تیتان بلو

عطر مردانه تیتان بلو

TITAN BLUE

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

تیتان بلو مخلوقی خاص است که از فضاهاي باز و گسترده الهام میگیرد؛ مانند آسمان آبی و باشکوهی که بر فراز چشم اندازي چشم نواز از

صخره هاي سفید و آفتاب خورده حکم فرمایی میکند. تیتان بلو آمیزه اي ناب، جسورانه و نوآورانه را در اختیار مردان اصیل میگذارد.

عطر تیتان اکستریم
عطر مردانه TITAN BLUE EXTREME تیتان بلو اکستریم برند سیدونا sidona

عطر مردانه تیتان بلو اکستریم

TITAN BLUE EXTREME

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

این عطر بسیار خاص ! بله دقیقا بسیار خاص و جذاب میباشد که کلمات براي توصیف آن عاجز هستند.

عطر تیتانیا
عطر زنانه مدل TITANIA تیتانیا برند سیدونا

عطر زنانه تیتانیا

TITANIA

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

شیشه مشکی رنگ مرموز آن اهداف محبت انگیز بسیاري را براي دوستداران این عطر توسط برند سیدونا در نظر دارد.همچنین این عطر در آینده ي
40 سال توصیه میشود. – نزدیک خیلی از دوستداران رایحه هاي با ساختار گلدار و چوبی را به خود جذب خواهد کرد این عطر براي خانمهاي 25

عطر زنانه نایت

TITANIA NIGHT

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

این ادکلن که از رایح هاي گرم برخوردار است با بوي برجست هاي از دو ترکیب رز و تمشک در نت اولیه آغاز م یشود. در ادامه و در نت میانی انگور

فرنگی سیاه و فلفل صورتی و در پشت آنها گ لهاي یاس و گل صدتومانی بنفش نمایان م یشوند. سپس در نت پایانی وانیل، سدر و مشک این عطر

را به پایان م یبرند.

عطر کالیستو ​

عطر مردانه کالیستو

CALLISTO

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

این ترکیب از رایحه هاي تازه ادویه اي و صمغ گرم

گیاهی و چوب بدست آمده است .این ایده از یک

ارزش ذهنی است که سبب راهنمایی عطرسازان

براي رسیدن به ترکیبی از دو حس تضاد و تناسب

با هم شد. درگیري یک بدن با بدن دیگر بین افراط

و تفریط است .

کالیستو جنبشی مغناطیسی از رایحه هاي تازه

شرقی با جدال دائمی داخل و خارج ، سرد و گرم ،

ملایم و شدید است ؛ گنجاندن دو حس بر یک لبه

است ، محو کردن در برابر جذب کردن در انعکاس

یک دیگر است .

عطر مردانه سیدونا برند CALLISTO Men | کالیستو
عطر کالیستو نویر
عطر مردانه عطر CALLISTO NOIR کالیستو نویر برند سیدونا sidona

عطر مردانه کالیستو نویر

CALLISTO NOIR

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

هدف از تولید این عطر بیان رایحه ي گیاه خشخاش با بهترین کیفیت میباشد. این نتیجه ي یک جست و جو براي ظهور مفهوم سعادت موقت
میباشد. رایحه ي بی نظیر این عطر در همان ابتدا با نت هاي چوبی از جمله برگ گیاه کانابیس آغاز شده و در ادامه رایحه تنباکو، قهوه، نت هاي
چوبی و انواع رزین ها به مشام میرسد و در قسمت انتهایی این رایحه عود و بخور حس مرموز این عطر را بیان میکنند.

عطر کالیستو نویر
عطر مردانه عطر HIMALIA هیمالیا برند سیدونا

عطر مردانه هیمالیا

HIMALIA

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

برند سیدونا یکی از عطرهاي برتر مردانه و خنکش را معرفی کرد. این ادو پرفیوم هیمالیا نام دارد. هیمالیا براي روزهاي بهاري و به ویژه تابستانی،
بسیار مناسب به نظر میرسد. استفاده از این عطر تند و خنک در روزهاي داغ تابستانی، حال و هواي شما را به کلی عوض میکند. پس از اولین اسپري
از این عطر روي پوست و محل نبض یا لباستان، خیلی زود متوجه بوي رزماري، آناناس، شکوفه ي پرتقال، نارنج و لیمو خواهید شد. این ترکیب شیرین
و مرکباتی، شادي و نشاط را در شما ایجاد میکند.

عطر هیمالیا بلانک

عطر مردانه هیمالیا بلانک

HIMALIA BLANC

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

یکی از عطرهایی که براي آقایان با سلیقه
مناسب است. با دیدن این ادو پرفیوم، چند
واژه در ذهن شما تداعی م یشود؛ لوکس،
شیک، سنگین، ارزشمند و عمیق. این واژ هها
همگی بیانگر بوي میو هاي و چوبی خوبی هستند
که هیمالیا بلانک ایجاد م یکند. این ادو پرفیوم
ماندگاري و پخش بوي خوبی دارد. ب ه طور ي که
وقتی آن را روي پوست و در محل نبض یا لباستان
اسپري م یکنید، خیلی سریع بوي نارنج و پرتقال
ماندارین در اطراف شما پخش م یشود. این
ترکیب مرکباتی-میو هاي، با بوي شیرینی که
ایجاد م یکند، شادي و نشاط ویژ هاي را به شما
و اطرافیانتان م یبخشد. پس از مدتی، ن تهاي
میانی با بوي چاي سبز و انگور سیاه، جانشین
ن تهاي آغازي م یشوند. ن تهاي میانی، آرامش و
تمرکز عمیقی در ذهن شما از خود ب هجاي
م یگذارند. با گذشت زمان، متوجه تغییر مسیر
ن تهاي میانی ب هسوي ن تهاي انتهایی خواهید
شد. ن تهاي پایانی که از ترکیب مشک، چوب
صندل، صمغ درخت و گیاه باریجه تشکیل
شد هاند، باعث ایجاد اعتماد ب ه نفس و آرامش
در شما خواهند شد.

عطر مردانه عطر HIMALIA BLANC هیمالیا برند سیدونا
عطر اورانوس
عطر زنانه URANUS اورانوس برند سیدونا

عطر زنانه اورانوس

URANUS

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

اورانوس زن از عطرهایی است که پخش بوي فرامو شناشدنی و بسیار فراگیري دارد و همین باعث م یشود که زنان داراي این عطر عمیقا خیره
کننده، ب ینقص و تما منشدنی در قلب شما باقی بمانند. رایح ههاي ترنج، بر گ بو و فلفل صورتی در ن تهاي اولیه قرار گرفت هاند تا زمینه لازم را براي
آشکارسازي رایح ههاي یاس، گل آفتا بپرست و بادام در ن تهاي میانی فراهم کنند. در ن تهاي پایه نیز رد غلیظی از رایحه نعناع هندي وجود دارد که
با ظرافت تمام با رایحه وانیل آمیخته شده است.

عطر اورانوس بلک
عطر زنانه اورانوس بلک استریم URANUS BLACK EXTREME Women |

عطر زنانه اورانوس بلک اکستریم

URANUS BLACK EXTREME

 For women| 100 ml | Eau de parfum

عطري داغ و سوزان براي خان مها است و انبوهی از رایح ههاي
تمشک، صمغ کندر و وانیل را در کنار رایحه رز سیاه در
ن تهاي میانی قرار م یدهد. این عطر را م یتوان اولین عطر
گ لفام، چوبی و سرشار از رایحه خوراک یهاي دلپذیر در میان
عطرهاي سیدونا دانست که شما را به فضاي عش قهاي
شورانگیز م یبرد. رایحه دلپذیر تمشک در ن تهاي اولیه
این عطر م یدرخشد و رایحه رز داماسنا هم حالتی عمیق
و اسرارآمیز به آن بخشیده است. رایحه وانیل در کنار رایحه
ارکیده نیز حالتی زلال و درخشان به عطر اورانوس بلک
اکستریم بخشیده است.

عطر زنانه اورانوس بلک

URANUS BLACK

 For Women| 100 ml | Eau de parfum

این محصول اسانسی کمیاب ، شور انگیز و دلپذیر از یاسمن اسرار آمیز ، تازه و لطیف دارد رایحه ي

مشک و عنبر که از ترکیبات اصلی آن می باشند آن را از سایر محصولات متمایز کرده است.

عطر زنانه اورانوس بلک URANUS BLACK Women | 100 ml | Eau de parfum
عطر سیگنیچر

عطر زنانه سیگنیچر

SIGNATUR

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

سیگنیچر زنانه یک عطر تقویت شده و غیر قابل
انعطاف براي زنان با اعتماد به نفس بالاست زنانی
که دنبال انتخاب با ریسک هستند زنانی که شجاعت
بله گفتن به این ریسک را داشته باشند.
این عطر یک تحول بزرگ در سیدونا ایجاد کرده
است، یک بعد جدید به شخصیت عطرهاي زنانه
برند سیدونا ایجاد کرده است.

عطر زنانه SIGNATUR Women | سیگنیچر برند سیدونا
عطر سیگنیچر

عطر مردانه سیگنیچر

SIGNATUR

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

سیگنیچر امضایی منحصر به فرد و تضاد محور دارد
که با ردي افسونگر و نیرومند به کمال میرسد.
نت نارنگی ماندارین سیسیلی و آمیزه هیجان انگیز
نتهاي چوبی مردانه و چرم در کنار آکورد غافلگیر
کننده بنفشه به زیبایی درون این عطر میدرخشند.

SIGNATUR Men | سیگنیچر عطر مردانه برند سیدونا
عطر اوبرون
عطر مردانه OBERON اوبرون برند سیدونا

عطر مردانه اوبرون

OBERON

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

اوبرون کیفیتی ناب دارد که این عطر را با سربلندي در گروه عطرهاي شرق ی قرار م یدهد که قدمتی پرافتخار دارند. این عطر مردانه و خاصی که
جلو ههاي چشمگیري دارد، طراوت و هو سانگیزي را به درون همدیگر پیوند م یزند. رایح ههاي نارنگی ماندارین، سیب سبز و نارنج با نشا ط آوري
خاصشان در ن تهاي اولیه جاي گرفت هاند و رایح ههاي هل، چاي سیاه، جوز و گل شمعدانی هم ابتدا برجستگی آشکاري م ییابند و سپس ب هواسطه
آکوردي آبزي و دریایی به تعادلی دلپذیر م یرسند. در ن تهاي پایه هم به سوی ههایی اغواگرانه م یرسیم که از رایح ههاي چوب صندل، سدر، خ سخس
و مشک سرچشمه م یگیرند.

عطر اوبرون آلتیمیت
عطر مردانه OBERON ULTIMATE اوبرون آلتیمیت برند سیدونا

عطر مردانه اوبرون آلتیمیت

OBERON ULTIMATE

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

پس از اولین اسپري اوبرون آلتیمیت روي پوست و محل نبضتان، متوجه بوي مریم گلی و لیمو خواهید شد. این ترکیب شیرین و کمی تند، شادي
و انرژي را به سرعت به شما منتقل خواهد کرد. پس از مدتی، این نتهاي آغازي جاي خود را به نتهاي میانی خواهند داد. نتهاي میانی از ترکیب هل،
دارچین و پرالین تشکیل شده اند. این نتهاي گرم و شیرین، هیجان و شادي را در شما بیشتر میکنند. در ادامه و با گذشت زمان، نتهاي پایانی از راه
رسیده و جاي نتهاي میانی را میگیرند. این نتها از گیاه جادویی پاتچولی، عنبر و چوب ساخته شده اند. این ترکیب سه گانه، تمرکز و اعتمادبه نفس
را به شما هدیه میکنند.

عطر سیدونا ژوپیتر

عطر مردانه سیدونا ژوپیتر

SIDONA JUPITER

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

عطر ژوپیتر از برند سیدونا تجسمی است
از مردانگی محض، براي مردانی که تقدیرشان
را با اصول و سبک خودشان می سازند.
قسمت پر رمز و راز و قدرت این رایحه در نت
پایانیش نهفته است جایی که دانه تونکا و
کاکائو ترکیب می شوند و رایحه اي متحول
و مردانه ایجاد می کند.

عطر مردانه SIDONA JUPITER Men | سیدونا ژوپیتر مناسب آقایان برند سیدونا
عطر سیدونا ژوپیتر وودي

عطر مردانه ژوپیتر وودي

JUPITER WOODY

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

این عطر استثنائی و بسیار منحصر به فرد
داراي رایحه اي فوق العاده خاص، شیک با
پخش بوي بسیار عالی و ماندگاري بسیار
طولانی میباشد . دلیل اصلی این مسئله
ترکیب بسیار اختصاصی این عطر که متشکل
از چرم و زعفران و کندر و بخور است .
رایحه اي استثنائی که امضایتان می شود.

عطر مردانه JUPITER WOODY Men | ژوپیتر وودي برند سیدونا
عطر لدا
عطر زنانه LEDA Women | 100 ml | Eau de parfum من لاسب با دنوا ان برند سیدونا

عطر زنانه لدا

LEDA

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

با اسپري کردن عطر لدا بادام و قهوه در فضاي اطراف پخش م یشود. این ترکیب انرژي و هیجان را به شما هدیه م یکند. پس از مدتی این ن تها
جاي خودشان را به ن تهاي میانی م یدهند. ن تهاي میانی از گل مریم و یاسمین ساخت ه شد هاند. بوي این گ لها انرژي مثبت را به شما هدیه م یکند.
در ادامه شاهد جاب هجایی ن تهاي میانی و پایانی خواهید بود. این ن تهاي پایانی از دان هي تونکا و کاکائو تشکیل م یشوند. بوي شیرین این ترکیب
دوگانه شادي و نشاط شما را بیشتر م یکند.

عطر لدا روژ ادیشن
عطر زنانه LEDA ROUGE EDITION Women 100 ml Eau de parfum لدا روژ ادیشن برند سیدونا

عطر زنانه لدا روژ ادیشن

LEDA ROUGE EDITION

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

اصولا ما انسانها دوست داریم خاص باشیم. دوست نداریم جزئی از الگوهاي رایج اجتماع شویم که در انتخاب آنها کوچکترین سهمی نداشته ایم.
دوست داریم به دیگران ثابت کنیم که شخصیتمان جداي از دیگران و جداي از چیزي است که براي جامعه ترسیم شده است.رایحه لدا روژ ادیشن
مارا به این هدف میرساند. رایحه این عطر با بوي گل شروع شده، شما را از میان جنگلها عبور داده و به بوي گرم و محکم کهربا میرساند. رایحه
این عطر، در مجموع متمایل به سمت گلهاي سفید است. بوي گل، حس زیباي شادي و آرامش را برایتان به ارمغان خواهد آورد.

عطر سیدونا

عطر زنانه سیدونا

SIDONA

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

سیدونا زنانه رایح ه گ لهاي زنبق بهاري را با حالت
خاکی و زمینی رایحه نعناع هندي آمیخته م یکند
تا ذات سرمست ی آوري به خود بگیرد. این رایح هها
در کنار رایحه دلپذیر رشته شکر و رایحه گرم و
هو سانگیز وانیل قرار گرفت هاند. رایح ههاي گ لفام
دیگر مانند یاس رازقی و شکوفه پرتقال تونسی
هم این آمیزه جذاب را تکمیل کرد هاند.سیدونا زنانه
عطري مدرن و پیچیده است که تجرب هاي اسپایسی
و گرم از رایح ههاي شرقی را در کنار سوی ههاي
گ لفام و شیرین دیگر رایح هها براي شما امکان
پذیر م یسازد.

عطر زنانه SIDONA Women | سیدونا
عطر سیدونا اینتنس

عطر زنانه سیدونا اینتنس

SIDONA INTENSE

 For Women | 100 ml | Eau de parfum

یک عطر زنانه و کاملا دوست داشتنی و اغوا
کننده که از استشمام رایحه دلچسب آن
اصلا سیر نمیشوید.
رایحه اي به شیرینی مرکبات و شیرینی وانیلی
بسیار متمرکز و مدیریت شده که بیشترین
ملایمت و احساس را در وجود انسان بیدار
میکند.
بعضی از طرفداران این عطر رایحه آن را به
بیسکویت وانیلی تشبیه کرده اند که روحیه
جوانی و سرزندگی و تازگی را تجربه خواهید کرد.

SIDONA INTENSE Women | سیدونا اینتنس
عطر سیدونا

عطر مردانه سیدونا

SIDONA

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

عطر سیدونا مردانه با رایحه اي گرم و تند، بسیار
شیک و خاص است این عطر روحیه یک مرد کاملا
مدرن و امروزي و کاملا قاطع با حس مردانگی بسیار
بالا و همچنین ماندگاري فوق العاده و متفاوت را براي
شما به ارمغان می آورد.

عطر مردانه سیدونا اینتنس

SIDONA INTENSE

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

رایحه اي واقعا استثنائی و به معناي کلمه خاص که
میتواند روح آسمان را به زمین پیوند بزند، عطري
کاملا تک مخصوص همه سلیقه هایی که تا بحال به
دنبال محصولی منحصر بفرد، عالی، ماندگار و بسیار
شیک بودند، روح جوانی و آزادي و عشق را با تمام
وجود به روح انسان پیوند میزند.
سیدونا اینتنس مردانه گرما و چگالی چوب را با نرمی
لوبان و درخشش گیاه شیسو آمیخته م یکند.

عطر مردانه SIDONA سیدونا
عطر مردانه سیدونا اینتنس SIDONA INTENSE
عطر ارث

عطر مردانه ارث

EARTH

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

عطر ارث از آن عطرهاي مردانه اي است که
با سرشت حیات بخش و روح نوازش، شما را
براي ماجراجویی هاي جسورانه و خاص آماده
میکند. آمیزه این عطر شرقی و سرزنده،
آکوردهاي ادویهاي و چوبی و آروماتیکی دارد
که با غلظتی سرشار و عمیق در کنار همدیگر
جاي گرفته اند تا توجه دیگران را به سمت
شما جلب کنند.

عطر مردانه EARTH Men | ارث برند سیدونا
عطر ارث

عطر مردانه ارث

EARTH

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

عطر ارث از آن عطرهاي مردانه اي است که
با سرشت حیات بخش و روح نوازش، شما را
براي ماجراجویی هاي جسورانه و خاص آماده
میکند. آمیزه این عطر شرقی و سرزنده،
آکوردهاي ادویهاي و چوبی و آروماتیکی دارد
که با غلظتی سرشار و عمیق در کنار همدیگر
جاي گرفته اند تا توجه دیگران را به سمت
شما جلب کنند.

عطر مردانه EARTH Men | ارث برند سیدونا
عطر ارث تاتو
عطر مردانه EARTH TATTO Men | 100 ml | Eau de parfum م انا رسب آقایان ث تاتو برند سیدونا

عطر مردانه ارث تاتو

EARTH TATTO

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

این عطر براي استفاده روزانه آقایان ورزشکار و پرتحرك بسیار مناسب است. به محض اسپري کردن این ادو پرفیوم بوي پرتقال ماندارین، آب
دریا و گریپفروت بسرعت در محیط پخش میشود. این ترکیب سه گانه حس حضور در ساحل اقیانوس را به شما منتقل میکند؛ سپس بوي گل
یاس و برگبو جاي نتهاي ابتدایی را میگیرد. عطر یاس که براي همه ي ما آشناست، شما را غرق در شادي میکند. پس از مدتی نه چندان کوتاه،
بوي عنبر، گیاه جادویی پاتچولی، خزه درخت بلوط و چوب گایاك مسیر نتهاي قبلی را به سمت خود منحرف میکند. تندي این نتها به همراه خنکی
نتهاي قبلی براي یک ورزشکار بسیار خوشاینند میباشد.

عطر ارث بریو تاتو
عطر مردانه EARTH BRAVE TATTO ارث بریو تاتو برند سیدونا

عطر مردانه ارث بریو تاتو

EARTH BRAVE TATTO

 For Men | 100 ml | Eau de parfum

عطر ارث بریو تاتو در شما حس نشاط و شادابی را دو چندان میکند و استفاده از آن براي مصرف روزانه در تمامی روزهاي سال انتخابی شایسته به
شمار می آید.
با توجه به ترکیبات اسانس هاي به کار رفته در دسته عطرهایی با گروه بویایی چوبی ادویه اي قرار میگیرد که رایحه اي خنک و شیرین و تند دارد.

ﺑﺎدي اﺳﭙﻠﺶ ﺑﺎدي
اسپری و BODY SPLASH بادي اسپلش برند سیدونا

ﺑﺎدي اﺳﭙﻠﺶ سیدونا

BODY SPLASH

 WOMEN & Men | 100 ml 

بادي اسپل شهاي سیدونا اسپري خوشبو کنند هي بدن هستند که با ادکلن، اسپري و یا دئودورانت و ضدتعریق ها تفاو تهایی دارند. اما در عین حال
م یتواند تمامی ویژگ یهاي این محصولات و علاوه بر آن، یک سري خصوصیات منحصر به فرد را داشته باشد.این محصول در حقیقت یک مایع رقیق
معطر است که از آب، الکل و اسان سهاي طبیعی تشکیل شده و رایح هاي که پس از استفاده آن بر جاي خواهد گذاشت، برخلاف ادکلن و عطر بسیار
ملایم و سبک است. همچنین بادي اسپلش هاي سیدونا بخاطر تنوع بالایی که دارا هستن تمام سلیقه هاي آقایان و بانوان را پوشش میدهند.
بادي اسپل شها سیدونا با ترکیبات آبرسان و مرطوب کنند هي خود، رطوبت از دست رفته ي پوست شما پس از استحمام را نیز تامین م یکنند.
و این امر باعث شادابی پوست شما خواهد شد.حتی م یتوانید این محصول را به موهاي خود اسپري کنید و از پخش بوي ملایم آن لذت ببرید.
به تازگی شاهد تولید محصولات اکلیل و شای ندار هستیم که علاوه بر کاربردهاي خود، پوستی براق و درخشان را به شما هدیه م یدهند.