درباره سیدونا

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﯿﻢ آرا ﻗﺸﻢ ﭘﺲ از ٢٥ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل 1397 ﺑﻨﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ و ادﮐﻠﻦ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ روز دﻧﯿﺎ داﺧﻞ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن،اﺷﺘﯿﺎق ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ، اﻧﺮژی و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.در ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﻧﺴﻬﺎ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻄﺮی در ﺧﻮر ﺷﺄن ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻄﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪوﻧﺎ در ٠٤ راﯾﺤﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﯿﻮﺗﯽ ١٣٩٩و ١٤٠٠ﺳﯿﺪوﻧﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﯿﺪوﻧﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺪوﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ از راﯾﺤﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺣﺎﻻ اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺖ.

شرکت شمیم آرای قشم صاحب امتیاز برند سیدونا